Impresszum | Technikai segítség

Impresszum & Technikai segítség
Impresszum és jogi nyilatkozat

Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ kiadói tevékenységébe tartozó médiumok:

- enkk.hu

Kiadó: Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ
Főszerkesztő: Rauh Edit elnök-helyettes
A szerkesztőség elérhetősége: 1085 Budapest, Horánszky u. 15.

A médiumokon megjelenő képi megoldások, médiaelemek, adatbázisok, adatok, védjegyek, forráskód, tananyag, struktúra, eljárás és szöveges tartalom csak a Szerkesztőség előzetes, írásos engedélyével közölhető, tárolható adathordozón, terjeszthető és használható fel.

A papír alapú és elektronikus felületeken publikált szerzői művek, előadások szerzői jogvédelem alatt állnak. Azokat csak a Szerző és a Kiadó előzetes, írásos engedélyének birtokában lehet felhasználni, megosztani, közvetíteni a nyilvánosság felé.
A Szerkesztőség törekszik a hiteles szakmai információk közlésére, azonban a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal. A médiumok nem szándékoznak szerzői jogvédelem alatt álló anyagokat azok tulajdonosának beleegyezése nélkül szándékosan közölni. Az elektronikus tartalmak előzetes bejelentés nélkül bármikor változhatnak.

Hivatkozás módja: „Forrás: ENKK", dátum, weboldalra mutató link vagy kiadvány neve, évfolyamának megjelölése

A médiaelemek használata, regisztráció vagy kiadvány megrendelése érdekében, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges ideig az ENKK a honlapon megjelölt körben kezeli az érintett személyes adatait.

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet a médiaelemek használata-, illetve a regisztráció során vagy kiadvány megrendelésének alkalmával történő személyes adatszolgáltatás teljesítésével ad meg adatkezelő részére.

Az adatkezelő és adatfeldolgozó személye:
Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ
Székhely: 1085 Budapest, Horánszky u. 15.
Telefonszám: +36 1 919 0343; +36 1 327 6070

A Szerkesztőség a vonatkozó előírások betartása mellett a felhasználók személyes adatait harmadik fél részére nem teszi hozzáférhetővé.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen az adatkezelőnél az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott esetekben, illetve jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni, ha az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A hatályos jogszabályok biztosította keretek között a médiaelemek igénybevétele és a szerzői jogvédelem alatt álló tartalmak felhasználása ráutaló magatartásnak minősül az Impresszumban foglaltak elfogadására.

Minden jog fenntartva, Copyright © ENKK
Technikai segítség

A honlapunkról letölthető dokumentumok megtekintéséhez a következő - ingyenesen használható - programokat javasoljuk. Amelyik dokumentumtípusnál több program van felsorolva, ott az Ön döntése, hogy melyiket választja Linux vagy Windows környezetben.

PDF dokumentumokhoz
- Foxit Reader
- hordozható Evince PDF megjelenítő

LibreOffice magyar nyelvű Windows verzió [doc, docx, odf, ppt, pptx, xls, xlsx]

"A LibreOffice nyílt forráskódú, ingyenesen és szabadon - üzleti célra is - felhasználható irodai programcsomag, amely Windows, Macintosh és Linux rendszereken egyaránt használható. Hat alkalmazásból áll: Writer (szövegszerkesztő), Calc (táblázatkezelő), Impress (bemutatókészítő), Draw.."

- telepíthető
- hordozható

Microsoft Word, Excel, PowerPoint dokumentumokhoz, táblázatokhoz, előadásokhoz [valami.doc, valami.docx, valami.xls, valami.xlsx, valami.ppt, valami.pptx]
- Microsoft Word viewer 200x

ZIP, RAR tömörített fájlok kicsomagolásához
- 7-Zip

LibreOffice Linux
- deb, x86, magyar..

Evince
- PDF dokumentum megjelenítő

Android
- Librera PDF reader
- LibreOffice Viewer

Amennyiben további technikai segítségre lenne szüksége, akkor írjon nekünk!